Świetlica

 

KADRA:
Jolanta Trzaska- kierownik świetlicy
Aldona Pawełczyk- nauczyciel
Ewa Grygierczyk- nauczyciel
Anna Żarowska- nauczyciel

 

Świetlica szkolna zapewnia opiekę w godzinach 6.45- 15.30.

Opłaty za obiady

Miesiąc

Obiady wszystkie dni

Obiady II danie

Wrzesień 60,00 36,00
Październik 66,00 39,00
Listopad 57,00 33,00
Grudzień 42,00 27,00

 

 

Regulaminu Świetlicy Szkolnej Przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Paczkowie

Obowiązuje od 01.09.2020

Założenia organizacyjne:

 1. Świetlica pracuje zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Do świetlicy przyjmuje się uczniów rodziców pracujących, dojeżdżających.
 3. Godziny pracy są dostosowane do potrzeb środowiska, wynikają z godzin rozpoczynania pracy i kończenia pracy przez rodziców.
 1. Świetlica jest czynna w dni w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.
 2. Liczba wychowanków w grupie nie może przekraczać 25 osób.
 3. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej.
 4. W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego, osoby z zewnątrz zobowiązane są do osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub użycia rękawiczek jednorazowych
 5. Do świetlicy nie mogą wchodzić dzieci chore.
 6. Sale, w których przebywają dzieci są wietrzone co godzinę w razie potrzeby częściej, dezynfekowane raz dzienne.
 7. W świetlicy przebywa tylko jedna grupa z nauczycielem.
 8. Środki czystości znajdują się w widocznym miejscu , dzieci korzystają z nich pod nadzorem nauczyciela.
 9. Rodzice i Opiekunowie dzieci nie wchodzą do pomieszczeń świetlicy.
 10. W okresie pandemii nie ma przebywania w świetlicy dzieci nie zapisanych ( okazjonalnie)
 11. Wychowankowie nie przynoszą na świetlicę niepotrzebnych przedmiotów.
 12. Dzieci korzystają ze swoich przyborów szkolnych, w wyjątkowych sytuacjach mogą korzystać z przyborów świetlicowych, które są odkładane do oznaczonego pojemnika w celu dezynfekcji.
 13. Zaleca się korzystanie z boiska szkolnego i zajęć na powietrzu.
 14. Dzieci i rodziców, opiekunów obowiązują wytyczne MEN, GIS I MZ zawarte w procedurach bezpieczeństwa obowiązujące w szkole oraz Regulamin świetlicy szkolnej.
 • Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
 1. Udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy lub do zajęć indywidualnych.
 2. Prawo do korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego regulaminem świetlicy oraz sposobami ustalonymi przez wychowawcę świetlicy.
 3. Korzystania z pomocy wychowawcy podczas odrabiania zadań.

 

 • Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
 1. Zgłaszania swojej obecność oraz każdorazowego meldowania swojego odejście u wychowawcy świetlicy. Nie opuszczamy świetlicę bez zgody wychowawcy – nauczyciela.
 2. Wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy oraz pozostałych pracowników.
 3. Natychmiastowego meldowania wszelkich wypadków.
 4. Dbania o porządek i wystrój świetlicy.
 5. Poszanowania sprzętu , wyposażenia świetlicy i własności koleżanek i kolegów.
 6. Poszanowania ciszy , spokoju oraz pracy innych.
 7. Kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych, w trakcie pobytu na stołówce.
 8. Respektowania poleceń nauczyciela.
 9. Przestrzegania regulaminu świetlicy.