RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych Pani/ Pana, uczniów jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Paczkowie.  Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Wojska Polskiego 45 48-370 Paczków, e-mailowo: psp2.paczkow@interia.pl oraz telefonicznie – 77/431-67-32

2. W sprawach z zakresu danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych e-mailowo: iod.psp2@interia.pl oraz telefonicznie 77/431-67-32.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

a) art.6 ust.1 lit. a i art. 9 ust.2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody;

b) art.6 ust.1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na szkole, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w celu wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa oświatowego i kodeksu pracy;

c) art. 6 ust.1 lit. f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez szkołę, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i mienia szkoły, prowadzeniem prac konserwatorskich oraz napraw infrastruktury informatycznej;

d) art.9 ust.2 lit. H RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej I profilaktyki zdrowia uczniów, prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP.

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnieniem obowiązku prawnego przez szkołę.

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania ucznia do szkoły są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez szkołę względem ucznia. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez szkołę względem ucznia.