Pedadog szkolny

GODZINY PRACY PEDAGOGA:

 

PONIEDZIAŁEK

 9.45 – 11.45

12.30 – 13.30

WTOREK

11.30 – 12.30

ŚRODA

10.35 – 13.35

CZWARTEK

10.35 – 13.35

PIĄTEK

 7.45 – 8.45


Do obowiązków pedagoga szkolnego należy:

W zakresie zadań ogólno-wychowawczych:

 • Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole
 • Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów
 • Udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze kierunku dalszego kształcenia
 • Koordynowanie prac zespołu dokonującego badania dojrzałości szkolnej dzieci
 • Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci
 • Współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły

W zakresie profilaktyki wychowawczej:

 • Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego
 • Opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej
 • Rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów
 • Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze
 • Współpraca z organizacjami młodzieżowymi (drużyna harcerska) w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej

W zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej:

 • Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce
 • Organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych (korekcja, reedukacja, terapia)
 • Organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego

W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej:

 • Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych
 • Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych
 • Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych
 • Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży

W zakresie pomocy materialnej:

 • Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin: niepełnych, będących w szczególnie trudnej sytuacji finansowej, wielodzietnych, uczniom z rodzin patologicznych, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym itp.
 • Dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne
 • Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich
 • Wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej