O szkole

Nasza szkoła – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Paczkowie im. Bohaterów Westerplatte

Organem prowadzącym jest Urząd Gminy Paczków, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Opolu.

I. MISJA SZKOŁY

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”
/Jan Paweł II przemówienie „UNESCO” 1980 rok/

Dziecko jest wspólnym dobrem rodziców i szkoły

Wychowanie w szkole ma służyć celom nadrzędnym, jakimi są: poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie oraz szacunku dla drugiego człowieka.
1. Jesteśmy szkołą kształtującą młodego człowieka:
– któremu nie jest obojętne co dzieje się wokół niego,
– który jest przywiązany do tradycji naszego narodu,
– który chce uczestniczyć w życiu własnego miasta, regionu, kraju,
– który świadomie i odpowiedzialnie korzysta z nowoczesnych urządzeń technologicznych.
2. Każdy uczeń w naszej szkole ma prawo do pełnego rozwoju intelektualnego i poczucia bezpieczeństwa.
3. Szkoła opiera swoje działania na takich wartościach jak: miłość, mądrość, wolność, tolerancja, odpowiedzialność, solidarność, kreatywność, współpraca.
4. Wszyscy członkowie społeczności szkolonej szanują prawo drugiego człowieka do odmienności poglądów, indywidualności i twórczego myślenia.

II. WIZJA SZKOŁY

Szkoła jest wspólnotą uczniów, nauczycieli i rodziców.
Nasza szkoła wspomaga rozwój każdego ucznia na miarę jego potrzeb i możliwości.
Jest miejscem, w którym uczeń w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku i zrozumienia oraz wsparcia ze strony nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego nabywa wiedzę, a także umiejętności niezbędne do dalszego etapu kształcenia. Każdemu dziecku stwarzamy właściwe warunki zrównoważonego rozwoju poprzez zaoferowanie mu dostępu do innowacyjnych zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych. Wzmacniamy jego kreatywność, zdolności komunikacyjnych oraz umiejętność współpracy w grupie. Dbamy o bliski kontakt z szeroko pojętą kulturą i sztuką. Nad jego rozwojem czuwa kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.
Razem z rodzicami wspieramy każde dziecko w poszukiwaniu własnej drogi edukacyjnej. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, są partnerami w podejmowaniu różnorodnych działań. Współtworzą prawo szkolne         i programy oraz pomagają w ich wdrażaniu.
Realizacja zadań szkoły możliwa jest dzięki odpowiedniej bazie materialnej.
Priorytetem naszej szkoły jest przestrzeganie wszelkich zasad, które leżą u podstaw kształtowania osobowości młodego człowieka oraz przygotowanie go do odniesienia sukcesu w nauce i w życiu na miarę jego możliwości.

Model Absolwenta Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Paczkowie

Nasz Absolwent:
1. Ma poczucie własnej wartości i dąży do osiągnięcia sukcesu.
2. Jest samodzielny, kreatywny, podejmuje próby przedsiębiorczości.
3. Potrafi krytycznie myśleć i świadomie wykorzystywać własną aktywność.
4. Przejawia postawę szacunku, wzajemnej pomocy oraz tolerancji na potrzeby innych i środowiska.
5. Ma poczucie odpowiedzialności za własny rozwój, potrafi planować swoją przyszłość.
6. Zna i stosuje normy właściwego zachowania społecznego.
7. Dba o swoje zdrowie, sprawność fizyczną.
8. Przejawia postawy proekologiczne.
9. Zna i kultywuje tradycje rodzinne, regionalne i narodowe.
10. Jest przygotowany do życia w warunkach współczesnego świata.
11. Zna języki obce, co ułatwia mu komunikację we współczesnym świecie.
12. Wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w świecie techniki, informacji i sztuki.
13. Świadomie i odpowiedzialnie korzysta z zasobu Internetu.
14. Jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na wyższych szczeblach edukacji.

 


Chcemy wychować dziecko człowieka:

 • zakorzenionego w tradycji
 • zdolnego do miłości, umiejącego żyć z innymi
 • mądrego, prawego, wiarygodnego
 • wrażliwego i otwartego na potrzeby innych

Szkoła uczy, wychowuje uczniów i zapewnia im właściwą opiekę. Daje każdemu dziecku warunki niezbędne do rozwoju, przygotowując do wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
Zapewniamy uczniom bezpieczeństwo i komfort nauki. W przestronnym budynku mieści się samodzielna szkoła podstawowa.
Dbamy o dobrą atmosferę w klasie i w szkole. Aktywnie pracujemy nad podniesieniem jakości pracy szkoły.
Dbamy o funkcjonalne i estetyczne wyposażenie. Utrzymujemy stałe i efektywne kontakty z instytucjami, organizacjami, mediami i środowiskiem lokalnym.
Promujemy swoją działalność pozyskując przy tym sponsorów i sprzymierzeńców. Szkoła cieszy się uznaniem, jest otwarta na potrzeby środowiska lokalnego, przyjazna dzieciom.


Dysponujemy:

 • dwoma nowoczesnymi pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu
 • dobrym zapleczem sportowym, dzięki czemu nasi uczniowie uzyskują doskonałe wyniki na etapie gminy, powiatu i województwa
 • zespołem pracowni przedmiotowych
 • biblioteką i czytelnią oraz ICIM
 • świetlicą i stołówką

Szkoła oferuje nie tylko doskonałe warunki do rozwijania wiedzy przewidzianej programem nauczania, ale daje możliwość samorealizacji i kształtowania własnych zamiłowań w wielu zajęciach i kołach zainteresowań:

 • koła przedmiotowe: polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, informatyczne, języka angielskiego, historyczne,techniczne w ramach których uczniowie przygotowują się do konkursów – odnosząc liczne sukcesy.
 • zajęcia sportowe
 • gry i zabawy ogólnorozwojowe

Zainteresowania artystyczne dzieci mogą rozwijać także w kołach:

 • teatralnym
 • plastycznym
 • tanecznym
 • artystycznym

Dzieci mają możliwość wyrównania wiedzy i umiejętności na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych oraz dydaktyczno – wyrównawczych.

W naszej szkole działa:

 • Rada Rodziców
 • Samorząd Uczniowski
 • PCK

Organizujemy wiele imprez turystycznych i kulturalnych:

 • wycieczki klasowe i szkolne
 • zielone szkoły w Polsce i za granicą
 • wyjazdy na basen
 • dyskoteki
 • szkolne konkursy
 • przedstawienia teatralne
 • wystawy
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • turnieje sportowe
 • Majowy Festyn Rodzinny
 • bierzemy udział w Wielkanocnym i Bożonarodzeniowym Jarmarku Świątecznym

Uczniowie naszej szkoły mogą liczyć na przychylność i pomoc wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.